تیم گوینده
تیم نویسنده
تیم فیلم بردار و انیمیشن
تیم همراه بند